§1 Navn
Søften Musik- og Foredragsforening

§2 Formål

Foreningens formål er, at afholde arrangementer og skabe gode muligheder for borgere i Søften og omegn, til at møde hinanden i underholdende og oplysende sammenhænge.

§3 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, incl. suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og halvdelen af, bestyrelsen lige år. Kasserer og anden halvdel ulige år.

§4 Regnskab og revision
Regnskabsåret er 01.01.-31.12.
Foreningens midler opbevares i banken.
Formand og kasserer er tegningsberettiget.

§5 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved ophængning af annonce i byens udhængsskab, Søftenportalen samt på foreningens facebook og hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen forlanger det.

§7 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

§8 Afstemning
På bestyrelsesmøder: Ved stemmelighed, når der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer, tæller formandens stemme dobbelt.

På generalforsamling: Beslutninger træffes først ved simpel stemmeflerhed, undtagen i tilfælde, hvor der foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Dette kan kun ske med 2/3 majoritet af de fremmødte.

§9 Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§10 Foreningens opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. midler Søften Forsamlingshus til forbedringer.

Revideret 24. Januar 2019